Zespół

 

JS

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

Szef Departamentu Life Science. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Studium Ekspertów i Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego, prawa własności intelektualnej, prawa suplementów diety i kosmetyków, prawa konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się również w prawie reklamy i multimediów, prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ochronie danych osobowych. Reprezentuje klientów w procesach sądowych dotyczących m.in. nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed m.in.: Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF), Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), Urzędem Patentowym (UPRP), Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (URPL) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto prowadzi negocjacje, mediacje i sprawy arbitrażowe. Na bieżąco doradza podmiotom z branży farmaceutycznej i spożywczej, w tym podmiotom odpowiedzialnym, hurtowniom farmaceutycznym i aptekom w zakresie wytwarzania, obrotu hurtowego i detalicznego, kwalifikacji, znakowania i reklamy produktów.
Autorka wielu artykułów w prasie codziennej, tytułach prawniczych, medycznych i farmaceutycznych. Współautorka dużych publikacji branżowych, m.in.: “Prawo farmaceutyczne. Komentarz” (Wolters Kluwer, 2016), “Prawo Suplementów Diety” (Wolters Kluwer, 2013) oraz “Prawo własności przemysłowej. Zbiór przepisów. Umowy Międzynarodowe. Tom II” (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005).
Prelegentka podczas konferencji i szkoleń z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego oraz prawa własności intelektualnej, w tym takich zagadnień jak: znakowanie i reklamy produktów leczniczych i żywności, czyny nieuczciwej konkurencji w branży spożywczej i farmaceutycznej, stosowanie leków off-label, znaki towarowe w branży spożywczej i farmaceutycznej, nadużywanie pozycji dominującej i naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, import równoległy produktów leczniczych, prawa pacjentów, reklama aptek, postępowania sądowe o naruszanie praw własności intelektualnej i czyny nieuczciwej konkurencji.

Kontakt: justyna.stefanczyk@kondrat.pl

 


Dominika Chrabańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym prawem farmaceutycznym, w szczególności problematyką dopuszczania do obrotu produktów leczniczych oraz prawem medycznym. Posiada również doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów przed sądami, w szczególności w sprawach administracyjnych oraz w postępowaniu karnym.
Jest autorką publikacji prawniczych. Przeprowadziła szereg szkoleń dotyczących prawa farmaceutycznego. Zaangażowana w projekt Liderzy Ochrony Zdrowia organizowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

Kontakt: dominika.chrabanska@kondrat.pl


 

Karolina Bennich

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka programu LLP Erasmus na Università degli Studi di Bari Aldo Moro we Włoszech.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach krajowych i międzynarodowych w działach prawa cywilnego, gospodarczego oraz postępowań sądowych w Polsce i we Włoszech, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców zagranicznych.
Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie gospodarczym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawem własności przemysłowej.

Kontakt: karolina.bennich@kondrat.pl


Roksana Strubel

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów aktywnie zaangażowana w działalność Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego, zarówno jako uczestnik czynny konferencji, wykładów, publikacji, jak i członek zarządu organizujący pracę Koła. Uczestniczka stażu zagranicznego w Irlandii w ramach programu Erasmus.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach we Wrocławiu, Dublinie oraz wewnętrznym dziale prawnym firmy działającej na rynku farmaceutycznym.
Zajmuje się obszarem Life Science: prawem żywnościowym, medycznym i farmaceutycznym.

Kontakt: roksana.strubel@kondrat.pl


Wiktoria Jaromska-Gumkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka LLP Erasmus oraz Austriackiego Instytutu Kultury. Członek pierwszego zarządu Koła Naukowego WPiA UW Law and Art. Obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Własności intelektualnej WPIA UW.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich sądach i kancelariach, a także pracując na rzecz podmiotów III sektora – NGO.
Zajmuje się obszarem Life Science: prawem żywnościowym, medycznym i farmaceutycznym.

Kontakt: wiktoria.jaromska-gumkowska@kondrat.pl


Katarzyna Hałaburda

Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Studenckiej Poradni Prawnej zajmując się m.in. sprawami z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego oraz w warszawskich kancelariach prawnych pracując w praktykach Life Science, gdzie rozwijała swoje bieżące zainteresowania.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem farmaceutycznym, żywnościowym, medycznym oraz prawem własności intelektualnej.

Kontakt: katarzyna.halaburda@kondrat.pl

Holler Box