Czy informacje pochodzące z negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną będą podlegały udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej?

Na początku br. Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie przesądził o tym, jakie dokumenty objęte zakresem prowadzonych postępowań refundacyjnych podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.
Wyrok zapadł w następujących okolicznościach.
Fundacja zwróciła się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie obejmującym wybraną dokumentację w związku z prowadzonymi postępowaniami o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leków, które zakończyły się decyzjami negatywnymi podjętymi w okresie od stycznia 2015 r. do maja 2017 r.
Kolejnym pismem Fundacja zmieniła zakres żądanej informacji ograniczając się m. in. do: Wniosków o podwyższenie urzędowej ceny zbytu, Protokołów z posiedzeń Rady Przejrzystości czy Posiedzeń negocjacyjnych z Komisją Ekonomiczną, nagrań Posiedzeń Komisji Ekonomicznej, dokumentów wytworzonych przez Ministerstwo Zdrowia w trakcie prowadzonych z Wnioskodawcą negocjacji cenowych czy wreszcie Decyzji refundacyjnych z uzasadnieniem.
Minister Zdrowia odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie, w jakim wnosiła o to Fundacja wskazując przy tym, że prawo do ujawnienia żądanej informacji podlega w tym wypadku ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
Z rozstrzygnięciem tym nie zgodziła się Fundacja, która wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ostateczną decyzję Ministra Zdrowia.
Jakie stanowisko zajął Sąd?
Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie orzekł, że zasadą jest udostępnienie informacji, a wyjątkiem jej odmowa, przy czym orzecznictwo sądów administracyjnych wypracowało zasadę, wedle której wszelkie ograniczenia dostępu do informacji publicznej powinny być interpretowane ściśle. Niedopuszczalny jest zatem taki sposób wykładni przepisu, który uniemożliwia w ogóle udostępnienie informacji publicznej.
Jednocześnie Sąd podkreślił, że podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zawsze powinien podejmować działania zmierzające do udostępnienia tej informacji, ponieważ ustawa o dostępie do informacji publicznej jest oparta na zasadzie jawności życia publicznego.
Sąd wskazał wreszcie, że dokumentacja objęta przedmiotowym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wchodzi w zakres informacji publicznej, a Minister Zdrowia winien jest ją ujawnić w każdym jednym przypadku, kiedy uprawniony podmiot zwróci się do organu z wnioskiem o jej udostępnienie.
Prawo do informacji publicznej podlega jednak ograniczeniu z uwagi na chronioną prawnie tajemnicę przedsiębiorcy (lub inną tajemnicę prawnie chronioną), a to zaś oznacza, że Minister będzie mógł ujawnić żądane dokumenty, w tym również protokoły z Posiedzeń negocjacyjnych z Komisją Ekonomiczną, ale tylko w takim zakresie, w jakim Wnioskodawca uzna, że informacje objęte wspomnianą dokumentacją nie mają charakteru tajemnicy przedsiębiorcy (czy innej prawnie chronionej). Jeśli natomiast informacje te posiadają wartość gospodarczą, to będą mogły zostać udostępnione publicznie wyłącznie po tym, jak Wnioskodawca zakończy działania zmierzające do zachowania tych informacji w poufności.
Stanowisko Sądu w tym zakresie nie pozostawia złudzeń co do zakwalifikowania dokumentów pochodzących z postępowań refundacyjnych jako materiałów dot. realizacji zadań publicznych. Przy takim założeniu nie ulega wątpliwości, że podlegają one udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. Niemniej udostępnienie powyższych informacji ograniczone będzie tajemnicą przedsiębiorcy, w tym wypadku więc dokumenty te zostaną udostępnione publicznie wyłącznie w takim zakresie, w jakim Wnioskodawca uzna, że nie naruszają jego interesów.

Na podstawie:
– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.),
– wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt postępowania: II SA/Wa 1642/17.


Autorzy: Dominika Chrabańska–adwokat 

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: https://pixabay.com