Decyzja UOKiK – reklama suplementów diety znów narusza zbiorowe interesy konsumentów

Decyzja UOKiK nr DDK-1/2017

Ostatnimi czasy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bacznie sprawdza legalność materiałów reklamujących suplementy diety. Przypomnijmy, że na początku tego roku Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą Olimp Laboratories do usunięcia negatywnych skutków, jakie mogła wywołać reklama produktu ChelaMag B6, co do której Prezes uprawdopodobnił, iż mogła być czynem nieuczciwej konkurencji i godzić w zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto Urząd wszczął postępowania przeciw firmom takim jak Aflofarm Farmacja Polska (w przedmiocie dotyczącym suplementów diety – Magmisie, RenoPuren Zatoki Hot oraz RenoPuren Zatoki Junior) oraz Logihub (w przedmiocie produktu Green Magma).

W tym roku, w wyniku postępowania przeprowadzonego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK wydał decyzję (z dnia 14 kwietnia 2017 r.), w której uprawdopodobnił, że Walmark sp. z o.o. stosował takie właśnie praktyki w wyniku emisji reklam suplementów diety Pneumolan oraz Pneumolan Plus.

Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumiemy, godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy a w szczególności naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Ponadto należy uznać że są to również nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. Dla stwierdzenia, że dane działania przedsiębiorcy naruszają zakaz stosowania praktyk godzących w zbiorowe interesy konsumentów należy wskazać, że kumulatywnie zostały spełnione następujące przesłanki: kwestionowane działanie było działaniem przedsiębiorcy, działanie takie było bezprawne, a ponadto godziło w zbiorowy interes konsumentów.

W postępowaniu mającym za przedmiot reklamy suplementów diety Pneumolan i Pneumolan Plus, zostało potwierdzone spełnienie przesłanek pozwalających uprawdopodobnić, że działania Walmarku były czynami nieuczciwej konkurencji. Należy zaznaczyć, że miało to miejsce między innymi ze względu na to, że materiały kierowane były do nieograniczonego kręgu odbiorców i w konsekwencji podjęcie działań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zostało uznane za całkowicie uzasadnione.

W świetle obowiązującego prawa suplementy diety są środkiem spożywczym a podstawowym celem ich stosowania jest uzupełnienie normalnej diety, gdyż jest są one skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych bądź innych substancji wykazujących efekt odżywczy. Prezes UOKiK, w swojej decyzji, powołał się na również na art. 7 ust 3 rozporządzenia 1169/2011, wedle którego informacje nt. żywności nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób u ludzi, przy czym sam zakaz dotyczy również informacji przekazywanych w reklamach tych produktów.

Tymczasem w spotach reklamowych, które były emitowane w celu zainteresowania konsumenta skutecznością produktu, pojawiały się m.in. zwroty takie jak: „Kiedy dziecko czuje się źle, cały dom jest w pogotowiu. Na trudniejsze sytuacje lekarz polecił nam suplement diety Pneumolan Plus.”; „Podwójne działanie oczyszcza nos, zatoki, wspomaga oskrzela.”; „Jego skład oczyszcza nos, zatoki i wspomaga oskrzela.”; „Zdrowe oddychanie po Pneumolanie.”; „Jak skutecznie chronić nos, zatoki i oskrzela dziecka przed chorobą. Lekarz polecił nam Pneumolan Plus.” Na podstawie powyższych stwierdzeń oraz tego, że reklamy suplementów przedstawiały dzieci wyglądające na chore, które po wypiciu syropów będącymi rzeczonymi suplementami, czuły się znacznie lepiej, Prezes UOKiK stwierdził, że mogą one wprowadzać konsumentów w błąd. Działo się tak poprzez zawartą w spotach sugestię co do właściwości leczniczych, które przypisywane były środkom spożywczym, za pomocą powyżej wymienionych zwrotów. Dodatkowo, co kilkakrotnie zostało w decyzji podkreślane, na podstawie reklam, można było wyciągnąć wniosek, że spółka przypisuje środkom spożywczym właściwości zapobiegania chorobom oraz leczenia chorób u ludzi.

Mając na uwadze powyższe, na spółkę Walmark zostało nałożone zobowiązanie do podjęcia lub zaniechania pewnych działań zmierzających do zakończenia uprawdopodobnionych naruszeń. Między innymi było to zobowiązanie do niestosowania w reklamach suplementu diety Pneumolan Plus i Pneumolan, używanych przez firmę do tej pory i przytoczonych już powyżej, zwrotów. Walmark został zobowiązany do podjęcia wszelkich starań w celu usunięcia reklam omawianych suplementów, które zostały stworzone w oparciu o pierwotne scenariusze. Dodatkowo spółka została zobowiązana m.in. do używania w swoich nowych spotach wyłącznie języka polskiego czy umieszczenia w nich tekstu „suplement diety”, który będzie czytelny dla odbiorców. Warto wspomnieć, iż na spółkę został nałożony obowiązek wyprodukowania, na koszt Walmark – 100 tys. broszur dla konsumentów oraz 2,5 tys. sztuk plakatów z infografiką, które mają informować o właściwościach i zastosowaniach suplementów diety. Ponadto firma musiała opublikować na swojej stronie internetowej, decyzję Prezesa UOKiK i udostępniać ją w widoczny sposób przez okres 30 dni, wszystkim którzy tę stronę odwiedzali.

Treść decyzji jest dostępna na stronie internetowej:
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/8061AF7BB8BBA93FC125815400330299?editDocument&act=Decyzja


Autor: Katarzyna Hałaburda – prawnik

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.pixabay.com