Jakie wymagania będzie musiała spełnić apteka, by przeprowadzać szczepienia?

Dnia 24 maja 2021 r. opublikowano dwa projekty rozporządzeń regulujące kwestię szczepień przeciwko COVID-19 w aptekach.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 dotyczy umożliwienia przeprowadzania szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych, natomiast projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki określa wymogi lokalu apteki, w których będą mogły być wykonywane szczepienia ochronne. Projekt przewiduje także niezbędne minimum w zakresie podstawowego wyposażenia izby szczepień lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w aptece ogólnodostępnej szczepienia będzie można przeprowadzać w:

 1. pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym – pod warunkiem:
  a) zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz
  b) wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa
 1. izbie ekspedycyjnej – pod warunkiem:
  a) wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów,
  b) w przypadku, gdy wydzielenie, o którym mowa w lit. a nie jest możliwe – wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tej izbie, bez uszczerbku dla zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie w niej zadań zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem.

Do podstawowego wyposażenia izby szczepień apteki lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję, będzie zaliczało się:

 •   stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu wykonywanych szczepień;
 •   zestaw do wykonywania iniekcji;
 •   zestaw do wykonania opatrunków;
 •   pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
 •   dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 •   środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
 •   pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;
 •   pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne;
 •   roztwór do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – w celu zastosowania u pacjenta poddawanego szczepieniu w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97);
 • termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed wykonaniem szczepienia;
 • sprzęt komputerowy z dostępem do internetu i drukarką, niewykorzystywany w czasie przeprowadzania szczepienia do ekspedycji aptecznej.

Ponadto apteka będzie zobowiązana do samodzielnego utylizowania odpadów poszczepiennych.

Oba projekty rozporządzeń znajdują się obecnie na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347101

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347100


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com