Noworoczne postanowienia – c.d. wdrażania innowacji w sektorze zdrowia

Nowy Rok to kolejne zmiany w przepisach dotyczących sektora zdrowia.

Zmiany te wiążą się głównie z procesem informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, który obejmuje wdrożenie m.in. e-recepty, e-skierowania i e-dokumentacji medycznej.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (dalej jako: „Ustawa zmieniająca”) wprowadza m.in. regulacje o wsparciu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych polegającym na umożliwieniu odliczenia od dochodu równowartości poniesionych w 2018 r. wydatków na nabycie towarów lub usług, które umożliwiają podłączenie ich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (dalej jako „Platforma P-1” lub „Platforma”), a także nowe przepisy dotyczące skierowań.

Wsparcie finansowe dla aptek oraz punktów aptecznych w związku z wdrożeniem e-recepty

Z dniem 31 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy przewidujące wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne związane z podłączeniem do Platformy P1 (art. 2 Ustawy zmieniającej). Wsparcie to dotyczy podatnika prowadzącego aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny lub podatnika będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.

Podmioty te będą mogły odliczyć od dochodu z prowadzonej działalności wydatki pomniejszone o podatek od towarów i usług, które zostały poniesione w 2018 r. na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających podłączenie do Platformy. Odliczeniu podlegają powyższe  wydatki do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 3500 zł oraz liczby stanowisk w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym, przy czym liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż cztery (z zastrzeżeniem, że wydatki te nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek innej formie).

W przypadku, gdy podatnik poniósł wydatki w odniesieniu do więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego prowadzonych przez tego podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której jest wspólnikiem, odliczeniu podlega suma wydatków obliczonych osobno dla każdej z tych aptek lub punktów aptecznych, przy czym liczba uwzględnionych aptek i punktów aptecznych nie może być większa niż cztery.

E-skierowania

Ustawa zmieniająca wprowadza również zmianę dotyczącą skierowań, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z nową regulacją (tj. dodanym do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 59aa) skierowanie ma być wystawiane w postaci papierowej albo elektronicznej. E-skierowanie będzie wystawiane w przypadku skierowań wskazanych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Zdrowia w wykazie świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (tzw. „SIM”). Skierowania te będą mogły być wystawione w wersji papierowej w ramach trzech przewidzianych przez ustawodawcę wyjątków.

Pierwszy to przypadek braku dostępu do systemu teleinformatycznego, dalej wystawienie skierowania dla osoby o nieustalonej tożsamości. Ostatni wyjątek dotyczy wystawienia skierowania przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę lub położną będących obywatelami innego państwa UE, a wykonującymi zawód na terytorium Polski (zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi te zawody).

Skierowania w wersji elektronicznej będą zapisywane i przechowywane w SIM, w ramach Platformy P-1. Treść skierowania zapisanego w SIM nie może być zmieniana. Skierowanie, którego treść wymaga zmiany, zostanie anulowane w SIM przez osobę wystawiającą to skierowanie. Zmiana treści takiego skierowania będzie następowała poprzez wystawienie nowego skierowania.

Pacjent otrzyma szczegółowe informacje o wystawionym e-skierowaniu (takie jak m.in. klucz dostępu do skierowania, kod dostępu, typ skierowania, informację „przypadek pilny”) na wskazany adres e-mail lub numer telefonu (a w postaci wydruku – w przypadku braku adresu e-mail lub numeru telefonu w systemie informacji w ochronie zdrowia lub na żądanie pacjenta). Ustawa zmieniająca wprowadza możliwość przekazania informacji świadczeniobiorcy o wystawionym skierowaniu w uzgodniony z nim sposób w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu wezwania lub badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i braku możliwości przekazania tej informacji w formie wydruku. Są to regulacje opracowane na wzór tych dotyczących informacji przekazywanych pacjentowi w przypadku e-recepty.

E-recepty

Zwracamy również uwagę na zmiany dotyczące e-recept. Pacjent, który otrzymał receptę  w postaci elektronicznej, może ją zrealizować w każdej aptece podłączonej do systemu Platforma.

Pacjent drogą elektroniczną lub w formie wiadomości tekstowej przesłanej na jego numer telefonu uzyska informacje o wystawionej recepcie, w tym m.in. klucz dostępu, kod dostępu, postać i dawkę, sposób dawkowania albo stosowania, datę realizacji „od dnia”.

Na szczególną uwagę zasługuje klucz dostępu i kod dostępu, gdyż pacjent będzie musiał podać te dane przy realizacji recepty. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym przepisem art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2018 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej jako „PF”) w przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne są wydawane po udostępnieniu klucza dostępu do recepty lub pakietu recept (tj. numeru składającego się z czterdziestu czterech cyfr generowanego w momencie zapisu recepty przez system Platforma, który umożliwia dostęp do recepty lub pakietu recept) albo kodu dostępu (czyli numeru składającego się z czterech cyfr generowany w momencie zapisu recepty przez system Platforma, umożliwiający dostęp do recepty w połączeniu z identyfikatorem usługobiorcy) oraz numeru PESEL, a w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pozostałe zmiany

Przypominamy również, że wystawianie recept w postaci papierowej jest możliwe do końca tego roku, a papierowego skierowania do 31 grudnia 2020 r. Z kolei od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają jedynie elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA).

Rok 2019 również oczekiwane zmiany w zakresie obowiązku weryfikacji autentyczności leków (od 9 lutego), a także raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Zapraszamy do lektury naszego kolejnego artykułu nt. serializacji.


Autorzy: Roksana Strubel – prawnik
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl