Nowy projekt MRiRW ws. weterynaryjnych produktów leczniczych

Dnia 12 maja 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.

Nowelizacja ww. rozporządzenia wynika z konieczności aktualizacji co 12 miesięcy wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza, które mogą być przedmiotem obrotu detalicznego prowadzonego przez przedsiębiorców, po uprzednim zgłoszeniu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii na 7 dni przed rozpoczęciem przez ww. przedsiębiorców działalności. Ponadto aktualizacja ma na celu usprawnienie przeprowadzania kontroli IW nad obrotem weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

Zmiany w załącznikach do nowelizowanego rozporządzenia zostały przeprowadzone na podstawie danych otrzymanych z URPL.

Załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia określa kryteria klasyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych do wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu. Zgodnie z projektem produkty lecznicze weterynaryjne klasyfikuje się według:

  • międzynarodowej nazwy substancji czynnej;
  • postaci;
  • drogi podania;
  • dawki;
  • docelowych gatunków zwierząt.

Załącznik nr 2 obejmuje wykaz wszystkich, wydawanych bez przepisu lekarza produktów leczniczych weterynaryjnych, które mogą być przedmiotem obrotu przez wcześniej wspomniane podmioty. Są to wszystkie produkty lecznicze weterynaryjne posiadające ważne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz które spełniają kryteria klasyfikacji zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie jest obecnie na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12346652/katalog/12787194#12787194


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com