NOWY PROJEKT MZ DOT. ZAKRESU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO KONIECZNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY

Dnia 9 lipca 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy projekt rozporządzenia określa:

  • zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu organizowanego i przeprowadzanego przez Naczelną Radę Aptekarską;
  • wzór zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu ze znajomości języka polskiego;
  • wysokość opłaty za egzamin z języka polskiego organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Radę Aptekarską.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje:

  • umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego, w szczególności w zakresie literatury i piśmiennictwa farmaceutycznego oraz przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty;
  • umiejętność porozumiewania się z pacjentami, farmaceutami, lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w szczególności poprawne udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji;
  • umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, w szczególności w zakresie zabierania głosu w związku z uczestniczeniem w naradach i szkoleniach zawodowych;
  • umiejętność pisania zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii, prawidłowego prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie przez farmaceutów zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi niezbędny element bezpiecznego sprawowania opieki farmaceutycznej oraz udzielania usług farmaceutycznych. Nowa regulacja ma przyczynić się do podniesienia jakości udzielanych usług farmaceutycznych oraz sprawowanej opieki farmaceutycznej przez profesjonalną kadrę specjalistów.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348855


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl