Odpowiedz Eksperta

PYTANIE:

W związku z Nowelizacją Prawa Farmaceutycznego i proponowanymi kryteriami geograficzno-demograficznymi boję się, że mogę nie uzyskać koncesji gdyż odległość od innej apteki wynosi 250 m. Proszę o poradę i odpowiedź na pytanie czy moje dotychczasowe wysiłki i poniesione koszty mogą być traktowane wg przepisów dotychczasowych czy znowelizowanych.

ODPOWIEDŹ:

Na wstępie należy zaznaczyć, że proces legislacyjny w przedmiocie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (dalej: Ustawa) do dnia dzisiejszego się nie zakończył, w związku z tym nie ma pewności co do ostatecznego kształtu tego aktu prawnego po nowelizacji:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1126

Udzielając odpowiedzi na Pani pytanie można jedynie uwzględnić przepisy projektu ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne (dalej- z.u.p.f).

Wedle art. 2 z.u.p.f., do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponadto zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

Powyższe oznacza, że przepisy Ustawy obowiązujące przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą stosowane wyłącznie jeżeli złożono wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki  lub jeżeli zezwolenie na prowadzenie apteki wydano przed dniem wejścia w życie aktu zmieniającego Ustawę.

W stosunku do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie ustawy w znowelizowanym kształcie tzw. kryterium geograficzne musi zostać spełnione. W innym wypadku uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie co do zasady nie możliwe. Wyjątek stanowi art. 1  ust. 1 lit. b z.u.p.f., zgodnie z którym Minister Zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do leków, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno – geograficznych.

Z przykrością informuję, że podjęte przez Panią prace, w przypadku wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne, nie spełniają kryteriów dla zastosowania przepisów Ustawy dotychczas obowiązującej. Jeżeli nie uzyska Pani zezwolenia  na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub nie złoży Pani wniosku o zgodę na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne, właściwe w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym będą znowelizowane przepisy.

Należy podkreślić ponownie, że procedura legislacyjna nie została zakończona. Obecnie projekt ustawy przekazano do Senatu, który związany jest 30 dniowym terminem na podjęcie lub nie podjęcie decyzji w sprawie projektu. Jeżeli Senat podejmie w terminie uchwałę zawierającą poprawki do ustawy lub odrzucającą ustawę w całości, zostanie ona skierowana przez Marszałka Sejmu pod obrady komisji, która wcześniej zajmowała się pracami nad tą ustawą. Sejm może odrzucić poprawki Senatu, jak i wniosek o odrzucenie ustawy. W przypadku głosowania uchwały Senatu o odrzucenie ustawy, brak większości bezwzględnej będzie oznaczał, że ustawa upadła i nie stanie się obowiązującym prawem. Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Marszałek Sejmu przekaże ustawę do podpisu Prezydentowi RP, który to podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

W świetle powyższego, należy rozważyć czy możliwym będzie złożenie kompletnego wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zanim proces legislacyjny zostanie zakończony.