Planowane zmiany w rozporządzeniu dot. recept

Dnia 6 lipca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept ma na celu dostosowanie przepisów w sprawie recept do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przez wprowadzenia odpowiednich odesłań do przepisów tej ustawy, a także wprowadzenie prawidłowego odesłania do przepisu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974).

W projekcie zaproponowano również regulację, zgodnie z którą produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę uprawnieniem dodatkowym, również po okazaniu ważnych dokumentów (przykładowo takich, które dotychczas uprawniały do powyższego uprawnienia m.in. wojskowych dokumentów osobistych). Przy czym, recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Aktualnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361602


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl