PODATEK HANDLOWY – ZAWIESZONY?

Z dniem 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej zwanym „podatkiem handlowym”. Objęła ona swoim zakresem sprzedawców detalicznych czyli podmioty dokonujące na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnego zbywania towarów konsumentom. Nie wszyscy sprzedawcy będą musieli płacić „podatek handlowy” a wyłącznie Ci, którzy osiągają wysokie przychody. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 PLN i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Stawki „podatku handlowego” wynoszą 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 PLN – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 PLN.

Wejście w życie ustawy „o podatku handlowym” ma znaczenie również dla sprzedawców detalicznych z branży farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Wśród wyłączeń przedmiotowych znalazła się sprzedaż detaliczna leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ale refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów. Tym samym, przychody ze sprzedaży leków nierefundowanych podlegają opodatkowaniu podatkiem handlowym.

Istotną informacją dla przedsiębiorców są działania podjęte w dniu 19 września 2016 r. przez Komisję Europejską, w sprawie wprowadzonego w Polsce „podatku handlowego”. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek wszedł w życie z dniem 1 września 2016 r., niemniej na dzień podjęcia działań przez Komisję Europejską, żadne należności nie były jeszcze wymagalne. Zdaniem Komisji wprowadzone progresywne stawki uzależnione od wielkości przychodów mogą powodować przewagę przedsiębiorców osiągających niskie przychody, nad ich konkurentami, osiągającymi większe przychody. Z dniem 19 września 2016 r. Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania „podatku handlowego” do czasu zakończenia analizy przez Komisję.

Polska nie jest pierwszym krajem w którym działania podjęte w celu nałożenia „podatku handlowego” zostały zahamowane przez Komisję Europejską. W lipcu 2016 r. Komisja uznała węgierski podatek progresywny oparty na przychodach ze sprzedaży w branży detalicznej za naruszenie unijnych zasad pomocy państwa. Unijne zasady pomocy państwa określone zostały w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie. Działania podjęte wobec Polski, są wynikiem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie węgierskiego podatku progresywnego.

Komisja podkreśla również, że celem jej działań nie jest kwestionowanie prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów opłat i podatków. Wskazuje jednak, iż system podatkowy Polski powinien być zgodny z systemem podatkowym Unii Europejskiej, w tym z zasadami pomocy państwa i nie może faworyzować w nieuzasadniony sposób przedsiębiorców osiągających niższe przychody.

Należy mieć na uwadze, że Komisja przystąpi do dalszego badania sprawy. Wynik badań Komisji nie jest na dzień dzisiejszy przesądzony.


Autor:  Klaudyna Rybak –  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

źródło zdjęcia: www.freeimages.com