Program pilotażowy POZ: opaski telemedyczne dla pacjentów po COVID-19

Dnia 19 lipca 2021 r. skierowano do publikacji rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Celem programu pilotażowego POZ jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych.

Opaski telemedyczne mają pozwolić na bieżące monitorowanie w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta, który ukończył 18. rok życia, przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wymaga dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz spełnia następujące warunki:

 1. był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
 2. został poinformowany przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym.

Program pilotażowy POZ ma składać się z trzech etapów:

1. Etap organizacji, który będzie obejmował:

 • zakup opasek telemedycznych przez MZ;
 • przeprowadzenie akcji promocyjnej, dotyczącej wykorzystania opasek telemedycznych;
 • wdrożenie funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;
 • ogłoszenie przez MZ naboru i wybór realizatorów programu pilotażowego.

2. Etap realizacji, który będzie obejmował:

 • wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych;
 • monitorowanie realizacji programu pilotażowego;
 • gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników do oceny świadczeniodawców i pilotażu.

3. Etap ewaluacji, który będzie obejmował:

 • analizę wskaźników do oceny świadczeniodawców i pilotażu;
 • sporządzenie sprawozdania przez MZ z realizacji programu pilotażowego.

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu pilotażowego otrzymają od ministra opaski telemedyczne, które następnie udostępnią świadczeniobiorcom. W efekcie umożliwi to lekarzom POZ bieżące monitorowanie parametrów życiowych pacjentów. Lekarz POZ będzie zobowiązany w ramach programu pilotażowego do bieżącego monitorowania stanu klinicznego pacjenta.

Program pilotażowy POZ ma łącznie kosztować 3,3 mln zł.

Nie prowadzono konsultacji poprzedzających przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacji) oraz nie przekazano projektu rozporządzenia do konsultacji publicznych i opiniowania, z uwagi na charakter i pilność regulacji związanej z koniecznością jak najszybszego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349152


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl/