Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Dnia 21 stycznia 2022 r. opublikowano projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Celem projektu ustawy jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Projektowane przepisy nie dotyczą zawodów medycznych, których zadania zawodowe zostały uregulowane w przepisach ustawowych dotyczących innych zawodów medycznych, takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty.

Projektowana ustawa określa warunki i zasady wykonywania zawodów, takich jak: asystentka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; higienistka stomatologiczna; logopeda; masażysta; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptystka; podiatra; profilaktyk; protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik ortopeda; technik sterylizacji medycznej; terapeuta zajęciowy.

Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego. Zwiększy to bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,biuro@kondrat.pl