Skrócone terminy przedawnienia roszczeń majątkowych

W dniu 9 lipca br. weszły w życie przepisy Ustawy nowelizującej Kodeks cywilny1 .
Celem nowych regulacji jest przede wszystkim skrócenie dotychczasowych terminów przedawnienia roszczeń majątkowych z 10 lat do 6 lat. Warto przy tym zaznaczyć, iż niezmieniony pozostaje termin przedawnienia roszczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który w dalszym ciągu będzie wynosił 3 lata.
Skróceniu ulegają również terminy przedawnienia roszczeń określonych w art. 125 Kodeksu cywilnego, tj. stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenia stwierdzone ugodą zawartą między stronami.
Zmienia się także sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Zgodnie bowiem z nowymi zasadami, bieg terminu przedawnienia kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile termin ten jest dłuższy niż dwa lata.
Jeżeli chodzi o przepisy przejściowe odnoszące się do kwestii przedawnienia roszczeń powstałych przed wejściem w życie Ustawy nowelizującej i do tego dnia nieprzedawnionych – do tych bowiem roszczeń zastosowanie będą miały nowo obowiązujące przepisy.
Od powyższej reguły przewidziano jednak istotne wyjątki, w szczególności ten, zgodnie z którym, jeżeli termin przedawnienia danego roszczenia jest, według nowych przepisów, krótszy niż według przepisów dotychczasowych – to rozpoczyna on swój bieg z dniem wejścia w życie nowych przepisów (tj. z dniem 9 lipca br.).

Ustawa nowelizująca dostępna jest pod następującym adresem strony internetowej:
http://www.sejm.gov.pl

1Zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. – o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz.1104), dalej: „Ustawa nowelizująca”


Autorzy: Katarzyna Hałaburda– prawnik 

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: https://pixabay.com