Stanowisko GIF w sprawie naruszenia przepisów antykoncentracyjnych przez apteki

Ze stanowiska Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z dnia 3 października 2017 r. wynika, że naruszenie przepisów antykoncentracyjnych – przekroczenie 1% koncentracji na terenie danego województwa lub limitu czterech aptek – stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek.

Na początku września 2017 r. Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do Głównego Inspektora Farmaceutycznego pismo, w którym zadano pytania związane z interpretacją przepisów art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej p.f.), w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z 7 kwietna 2017 r. o zmianie ustawy – p.f. Pismo zostało wysłane w związku z intensywną konsolidacją podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, która objawia się przejmowaniem kontroli przez sieci aptek nad podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne.

Interpretowane przez GIF przepisy dotyczą odmowy wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej m.in. w przypadkach, gdy:

a) podmiot ubiegający się o takie zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa (zgodnie z art. 99 ust. 3 pkt 2 p.f),

b) wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne (zgodnie z art. 99 ust. 3a pkt 2 p.f).

W odpowiedzi z dnia 3 października 2017 r. na zapytanie Izby Aptekarskiej, GIF wskazał, że zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – p.f., zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem 25 czerwca 2017 r. zachowują ważność. Powyższe nie wyklucza jednak – zdaniem GIF – wszczęcia przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (w przypadku stwierdzenia przekroczenia 1 % prowadzonych aptek na terenie województw, także jako podmiot kontrolujący) postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w związku z zaprzestaniem spełniania warunków określonych przepisami prawa, wymaganymi do prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

GIF wskazał także że brak jest ograniczeń do zastosowania art. 99 ust. 3a p.f. wobec podmiotów które uzyskały zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przed dniem 25 czerwca 2017 r., lecz na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r. prowadzą więcej niż 4 apteki.

Brak jest natomiast podstaw do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wobec podmiotów, które na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 25 czerwca 2017 r. prowadzą więcej niż cztery apteki ogólnodostępne.

GIF wskazał również, że istnieją podstawy do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 25 czerwca 2017 r. prowadzą więcej niż 4 apteki ogólnodostępne, jeżeli podmioty te zwiększyły liczbę prowadzonych aptek na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r.

W takim przypadku jednak, postępowanie w przedmiocie cofnięcia może dotyczyć wyłącznie tych aptek, które zaczęły być prowadzone przez ww. podmioty na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r. Taki sposób postępowania organów inspekcji farmaceutycznej, zdaniem GIF, ma prowadzić do uniknięcia sytuacji, w których podmioty prowadzące więcej niż cztery apteki ogólnodostępne przed 25 czerwca 2017 r., będą wykorzystywać postanowienia wprowadzone ustawą o zmianie ustawy p.f. do omijania prawa poprzez przejmowanie kontroli lub prowadzenie kolejnych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, po dniu 24 czerwca 2017 r.

Treść pisma NIA oraz odpowiedzi GIF, o których mowa w niniejszym artykule można znaleźć pod adresami stron internetowych:

http://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/1procentGIF.pdf
http://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/1procentNIA.pdf


Autor: Katarzyna Hałaburda – prawnik

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.pixabay.com