UDOSTĘPNIONO PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, WYKAZU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WYKAZU WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYKAZU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

21 marca b.r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji, udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (dalej jako: „projekt rozporządzenia”)

Celem przedmiotowego projektu jest dokonanie poprawy niewłaściwie określonej w zmienianym rozporządzeniu drogi podania leku o nazwie Oxycort (Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni Acetas). W zmienianym rozporządzeniu drogę podania tego leku określono jako doustną, a powinno być jako podanie na skórę.

Ponadto, w tabeli załącznika nr 3 zmienianego rozporządzenia oznaczonej jako wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty i zalecenia dodano pozycję 28. w brzmieniu: strzykawki do insuliny wraz z igłami. Rozszerzenie wykazu ma na celu ujednolicenie przepisów projektu rozporządzenia z przepisem § 9 ust. 1 pkt 1 lit b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zakres  projektowanych zmian jest niewielki., lecz znaczący dla zachowania zdrowia obywateli.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296500/katalog/12421508#12421508


Autor: Wiktoria Jaromska –  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

źródło zdjęcia: www.pixabay.com