Zawieszenie przekazywania informacji do ZSMOPL

Zgodnie z zapowiedzeniami Ministerstwa Zdrowia sformułowanymi w Komunikacie z 29 grudnia 2016 r., na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 16 stycznia 2017 r. projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje, ze w art. 6 – 9 w/w zmienianej ustawy z 9 kwietnia 2015 r. wyraz „31 grudnia 2016” zastępuje się wyrazem „30 czerwca 2017”.

Po art. 9 dodaje się art. 9a stanowiący, że w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. nie stosuje się przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1 b oraz art. 127c ustawy Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym w/w zmienianą ustawą.

Projekt ustawy przewiduje również, iż do 30 czerwca 2017 r. nie wszczyna się postępowań w związku z naruszeniem art. 127c ustawy Prawo farmaceutyczne, a wszczęte umarza.

Projekt ustawy dostępny pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12294213/12406968/12406969/dokument268502.pdf