Zmiana statutu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Dnia 4 czerwca 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu. Stanowi on wykonanie upoważnienia zawartego w art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Projektowane zmiany są uzasadnione koniecznością optymalizacji struktury Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w celu zapewnienia właściwej obsługi organizacyjnej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, sprawnego funkcjonowania Urzędu, a także lepszego podziału zadań wewnątrz Urzędu.

Co istotne, projekt rozporządzenia przewiduje utworzenie nowej komórki organizacyjnej – Biura Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jako komórki obsługującej kierownika Urzędu.  Dotychczas zadania obsługi Głównego Inspektora Farmaceutycznego skupione były w Biurze Dyrektora Generalnego, co z uwagi na konieczność zachowania drogi służbowej, nie sprzyjało bezpośredniej współpracy Głównego Inspektora z pracownikami odpowiadającymi za zadania w obszarze współpracy międzynarodowej, komunikacji medialnej czy też kształtowania polityki i wizerunku Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Utworzenie nowej komórki organizacyjnej zwiększy nadzór merytoryczny nad komórkami urzędu i ułatwi zarządzanie w dedykowanym obszarze.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347500/katalog/12792308#12792308


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl