ZSMOLP jednak dopiero od 1 kwietnia 2019- nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w niej zapisy o przesunięciu (już przedłużanego) terminu raportowania do ZSMOPL

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Przepisy nowej ustawy przewidują między innymi, kolejne przesunięcie obowiązku raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Raportowanie do ZSMOPL, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, obowiązywać miało od 1 października 2018 r., jednak zgodnie z przepisami nowej ustawy, wyżej wspomniany obowiązek przesunięty jest do 1 kwietnia 2019 r.
Ustawa nowelizująca, zmienia brzmienie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i tym samym dopuszczają możliwość prowadzenia przez apteki oraz punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych zgodnie z przepisem lekarza w sytuacji, gdy recepta zostanie wystawiona w postaci elektronicznej, jednak pod warunkiem, że takie produkty lecznicze zostały przypisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej, właściwy minister do spraw zdrowia, określi w drodze rozporządzenia wykaz produktów leczniczych, w przypadku których forma sprzedaży wysyłkowej będzie niedopuszczalna. W rozporządzeniu dodatkowo uregulowane zostaną kwestie dotyczące warunków jakie musi spełniać lokal, w którym prowadzona jest apteka lub punkt apteczny, mający zamiar prowadzić sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych przypisywanych na receptę, warunki sprzedaży takich produktów, sposób dostarczania produktów pacjentom, okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej i minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, poprzez które produkty będą sprzedawane. Ostatnie ma istotne znaczenie ze względu na zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych.
Ponadto, nowelizacja zmienia treść przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w zakresie dotyczącym wystawiania recept. Zgodnie z brzmieniem art. 15b wyżej wymienionej ustawy, pielęgniarka i położna będą mogły, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia albo zlecenie na zapotrzebowanie na wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w te wyroby.
Nowelizacja wprowadza również szereg zmian w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Są to, przede wszystkim przepisy dotyczące Internetowego Konta Pacjenta oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta, dzięki którym zarówno pacjent jak i jego przedstawiciel będzie miał dostęp do informacji na temat wystawianych recept, recept refundowanych czy udzielonych świadczeniach. Poprzez takie konto, pacjent będzie miał również możliwość upoważnienia wybranej przez niego osoby do odbioru dokumentacji medycznej.


Autorzy: Katarzyna Hałaburda– prawnik 

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: https://pixabay.com