Dopuszczalność sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu internetowego z perspektywy organów inspekcji farmaceutycznej

Rozwój technologii wkracza coraz śmielej w nowe obszary naszego życia. W związku z tym pojawia się pytanie o możliwość posłużenia się kanałami mass-media, jak również Internetem w sprzedaży produktów leczniczych.

W jednym z oficjalnych stanowisk Mazowiecki Inspektor Farmaceutyczny podkreślił, że warunki prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

U podstaw wydania powyższego stanowiska legło zapytanie o możliwość dokonywania zamówienia leków za pośrednictwem serwisu sprzedażowego Allegro.pl.

Zdaniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zamówienie dokonywane za pośrednictwem strony Allegro.pl nie spełnia warunków przewidzianych dla zamówienia produktu leczniczego. Jak wskazuje § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, formularz zamówienia musi być umieszczony na stronie internetowej placówki zdrowotnej (apteki albo punktu aptecznego), a nie na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym, a kupującym, jakim w tym wypadku jest portal Allegro.pl. Formularz taki musi również spełniać wymogi, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Osoba dokonująca zakupu produktu leczniczego na stronie Allegro.pl wypełnia wprawdzie formularz zakupu, gdzie wybiera między innymi ilość produktu, czy określa warunki dostawy. Jest to zatem jedna z form przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, przy czym konieczne jest, aby formularz taki znajdował się na stronie internetowej placówki aptecznej, co w przedstawionym do analizie stanie faktycznym nie miało miejsca.

Co więcej, Mazowiecki inspektor farmaceutyczny podkreślił, w ślad za praktyką sądów administracyjnych, iż Zestawiając treść art. 68 ust. 3 Prawa farmaceutycznego z treścią art. 2 pkt 37aa) tej ustawy przyjąć należy, że sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych jest umowa sprzedaży tych produktów zawierana pomiędzy apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym a pacjentem bez jednoczesnego udziału obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. To z kolei oznacza, że ustawodawca dopuszczając prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza wykluczył możliwość pośrednictwa w zawieraniu umów, o których mowa w art.2 pkt 37aa) Prawa farmaceutycznego”.

Z tych właśnie względów można uznać, że jedyną prawnie dopuszczalną formą prowadzenia sprzedaży leków przez Internet jest po pierwsze prowadzenia działań w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (na zasadach określonych w Prawie farmaceutycznym).

Korzystanie z usług pośrednika pomiędzy apteką internetową a pacjentem zdaniem organów Inspekcji farmaceutycznej nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

Treść komunikatu dostępna jest pod następującym adresem strony internetowej:

http://wif.waw.pl/komunikat-mazowieckiego-wojewodzkiego-inspektora-farmaceutycznego-w-sprawie-dopuszczalnosci-sprzedazy-produktow-leczniczych-za-posrednictwem-serwisu-allegro/


Autor:  Dominika Chrabańska 
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl