Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – komunikat GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 21 lipca 2016 r. komunikat NR 5/2016, w którym doprecyzowuje sposób pobierania opłaty za wydawanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Zgodnie z ustawą „Prawo farmaceutyczne” za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej  pobierana jest opłata. Wysokość opłaty jest określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wynosi 6 756 zł. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ograniczony, opłatę również się pobiera, jednak w wysokości o połowę mniejszej niż za udzielenie zezwolenia. Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował w najnowszym komunikacie, że obie wymienione opłaty stanowią tzw. nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym. GIF podkreślił, że opłata należy się za samo wydanie zezwolenia lub decyzji, a nie za złożenie wniosku w tej sprawie.

Z komunikatu wynika, że istotnym terminem przy ubieganiu się o zezwolenie na prowadzenie hurtowni lub jego zmianę jest dzień prawidłowego doręczenia stronie przez GIF zezwolenia lub decyzji zmieniającej zezwolenie. To właśnie od tego dnia powstaje obowiązek uiszczenia opłaty. Data prawidłowego doręczenia wyznacza również początek 14 dniowego terminu na dokonanie opłaty. GIF zwraca uwagę, że wszelkie opłaty dokonane przed tym terminem zostaną potraktowane jako nienależne i będą podlegały zwrotowi.

Jednocześnie GIF przypomina w komunikacie, że właściwym rachunkiem bankowym do dokonywania wspomnianej opłaty jest rachunek Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego: NBP o/o w Warszawie

Nr:  30 1010 1010 0056 2722 3100 0000

Treść Komunikatu GIF dotyczącego sposobu opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub jego zmianę jest dostępna pod adresem:

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/komunikaty/910,KOMUNIKAT-NR-52016-GLOWNEGO-INSPEKTORA-FARMACEUTYCZNEGO-z-dnia-21-lipca-2016r.html


Autor: Dorota Brzosko – prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Marcin Rytel – Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com