Ważne rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 ws. przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość

Osoby uprawnione do dostarczania weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z art. 103 rozporządzenia (UE) 2019/6 mogą oferować takie produkty w sprzedaży na odległość pod pewnymi warunkami.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904, opublikowane dnia przyjmuje wspólne logo, które zawiera hiperłącze do wykazu sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych w sprzedaży na odległość sporządzone przez właściwy organ danego państwa członkowskiego. Wspólne logo ma pomóc opinii publicznej w ustaleniu, czy dana strona internetowa oferująca takie produkty w sprzedaży na odległość jest do tego uprawniona na mocy przepisów.

Projekt wspólnego logo, o którym mowa w art. 104 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/6, jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1904.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 stycznia 2022 r.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32021R1904&qid=1638267238532


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl