GIF: Ważna informacja ws. pozwoleń na przywóz substancji psychotropowych, środków odurzających oraz prekursorów kat. 1

Dnia 4 lutego 2022 na stronie GIF opublikowana została istotna informacja ws. optymalizacji procesu wydawania pozwoleń na przywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wywóz albo wewnątrzwspólnotową dostawę substancji psychotropowych, środków odurzających oraz prekursorów kat. 1.

Zgodnie z komunikatem GIF, przy składaniu wniosków o wydanie ww. pozwoleń należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • wnioski składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP należy przedkładać odrębnie dla każdego wnioskowanego pozwolenia (nie zaś zbiorczo,
    w ramach jednej przesyłki);
  • dokumenty przedłożone w postaci papierowej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej e- PUAP nie powinny być równolegle przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w wersji edytowalnej – z zastrzeżeniem kolejnego punktu;
  • w przypadku wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz składanych w postaci papierowej, jeżeli pozwolenie na przywóz zostało wydane przez organy państwa przywozu w postaci elektronicznej, pozwolenie na przywóz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres gif@gif.gov.pl, z zachowaniem określonej ścieżki dostępu. W tytule wiadomości należy wskazać oznaczenie wnioskodawcy oraz substancje kontrolowane, których dotyczy wniosek. Jedna wiadomość powinna dotyczyć jednego wniosku;
  • wnioski powinny zawierać komplet dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wszystkich przesłanek wydania pozwolenia, a poszczególne dokumenty powinny być przesłane w tej samej postaci co wniosek (elektronicznie, papierowo) i w ramach jednej przesyłki;
  • dokumenty przekazywane wraz z wnioskiem sporządzonym w postaci elektronicznej powinny pozwalać na kopiowanie tekstu (należy unikać uwierzytelnionych elektronicznie skanów dokumentów sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej);
  • do wniosków na przywóz obejmujących produkt leczniczy powinny być dołączone informacje pozwalające na potwierdzenie dopuszczenia tego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. odniesienie do wpisu we właściwym rejestrze, a w przypadku dopuszczenia do obrotu niepolegającego wpisowi do rejestrów – kopię rozstrzygnięcia właściwego organu).

Wskazane wytyczne nie mają charakteru wymogów formalnych wniosku. Jednakże, złożenie wniosku z ich pominięciem może doprowadzić do konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w sprawie, a w konsekwencji do wydłużenia czasu niezbędnego do wydania pozwolenia.

Link: https://www.gov.pl/web/gif/Informacja-w-sprawie-optymalizacji-procesu-wydawania-pozwolen-na-przywoz


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl