Kto będzie orzekał o niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty?

Pharmasict serving customer at drug store

Dnia 15 czerwca 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty. Projekt rozporządzenia MZ stanowi realizację upoważniania ustawowego zawartego w art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Projektowane rozporządzenie określa zasady powoływania składu komisji, sposób jej działania, tryb kierowania farmaceutów na badania, sposób postępowania przed komisją, a także tryb wydawania orzeczeń o stanie zdrowia.

Zgodnie z projektem komisja lekarska orzekająca w sprawie stanu zdrowia farmaceuty ma być powoływana przez okręgową radę aptekarską. W skład komisji orzekającej ma wchodzić 3 lekarzy specjalistów, działających w zawodzie przez co najmniej 5 lat i posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

W projekcie sprecyzowano również kto nie może zasiadać w komisji orzekającej. Członkiem komisji nie może być bowiem lekarz, który:

  • został zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych;
  • ma orzeczoną przez sąd lekarski karę upomnienia lub nagany;
  • jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia farmaceuty, którego postępowanie dotyczy;
  • pozostaje wobec farmaceuty, którego postępowanie dotyczy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności (mowa o pozostawaniu z farmaceutą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej).

O powołaniu komisji okręgowa rada aptekarska niezwłocznie powiadamia listownie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę, którego postępowanie dotyczy, podając również skład osobowy komisji.

Komisja na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej wydaje orzeczenie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jej powołania. W uzasadnionych przypadkach komisja może przedłużyć termin wydania orzeczenia, nie dłużej jednak niż 5 miesięcy od dnia jej powołania.

Jeżeli postępowanie prowadzone przez komisję wskazuje, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia osób, którym udziela on usług farmaceutycznych, komisja niezwłocznie wydaje orzeczenie o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczenie w wykonywaniu ściśle określonych czynności.

Na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwałę o ograniczeniu wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347954/katalog/12795085#12795085


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/