Nowe rozporządzenie MZ ws. prowadzenia szczepień w aptekach przeciw COVID-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki weszło w życie dnia 9 czerwca 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem w aptece ogólnodostępnej szczepienia można przeprowadzać w:

1. pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym – pod warunkiem:

a) zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz
b) wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa

2. izbie ekspedycyjnej – pod warunkiem:

a) wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów,
b) w przypadku, gdy wydzielenie, o którym mowa w lit. a nie jest możliwe – wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tej izbie, bez uszczerbku dla
zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie w niej zadań zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem.

Do podstawowego wyposażenia izby szczepień apteki lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję, zalicza się:

– stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu wykonywanych szczepień;
– zestaw do wykonywania iniekcji;
– zestaw do wykonania opatrunków;
– pakiety odkażające i dezynfekcyjne;
– dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
– środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);
– pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;
– pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne;
– roztwór do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – w celu zastosowania u pacjenta poddawanego szczepieniu w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97);
– termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed wykonaniem szczepienia;
– sprzęt komputerowy z dostępem do internetu i drukarką, niewykorzystywany w czasie przeprowadzania szczepienia do ekspedycji aptecznej.

Ponadto apteka jest zobligowana do samodzielnego utylizowania odpadów poszczepiennych.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001035


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl