Zmiany w przepisach dot. recept

Thank you for your prescription

Dnia 4 maja 2021 r. na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Projekt na celu uproszczenie procedur związanych ich realizacją.

W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienianego rozporządzenia proponuje się wykreślenie sformułowania „w określonym czasie”, bowiem w obecnym porządku prawnym w sformułowaniu „informacja o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie” wyrazy „w określonym czasie” odnosiły się w istocie do częstotliwości stosowania, której miał być elementem. Zmiana ta dotyczy wyłącznie produktów refundowanych i ma za zadanie wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.

Ponadto W § 8 w ust. 1 zmienianego rozporządzenia projektodawca planuje doprecyzowanie obowiązującej regulacji pkt 4. W sytuacji, gdy na recepcie refundowanego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub śsspż nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne sposób dawkowania, wówczas można wydać maksymalnie dwa najmniejsze opakowania tego produktu, wyrobu lub środka określone w wykazie refundacyjnym, a nie jak obecnie w zmienianym rozporządzeniu – dwa najmniejsze opakowania dostępne w obrocie.

Projektodawca proponuje również przywrócenie wcześniejszych zasad realizowania recept, zgodnie z którym przy zbiegu na jednej recepcie oznaczenia kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta oraz oznaczenia 100%, względnie „X”, należy realizować receptę zgodnie z tym oznaczeniem, a nie zgodnie z kodem uprawnienia dodatkowego.

Planowane zmiany precyzują także wymagania dla osób wystawiających recepty w krajach trzecich oraz określają zasady przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ unikalnych zakresów liczb identyfikujących recepty.

Zakłada się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 

Projekt znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12346350/katalog/12785058#12785058Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com